Ronny Wilhelmsen

Krirrie: Barkijekrirrie

Veeljemegievlie: Noerhte

Parlamentarihkeles åvtehke Barkijekrirrien saemiedigkiedåahkan

Lïhtsege Soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie

Lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne

Lïhtsege Veeljememoenehtsisnie

E-påaste: ronny.wilhelmsen@samediggi.no

Tellefovne: 900 20 789

Reakadamme: 1970

Yrke: Mester innen biloppretting

Aarebi saemiedigkieboelhkh:
2009-2013
2013-2017
2017-2021

 

Ronny Wilhelmsen Árvu/Sametinget