Elisabeth Erke

Áile Ilo Eliissá

Krirrie: Gaskoehkrirrie

Veeljemegievlie: Luvlie

Parlamentarihkeles åvtehke Gaskoehkrirrien saemiedigkiedåahkan

Mubpieåvtehke Soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie

Mubpieåvtehke Veeljememoenehtsisnie

E-påasteelisabeth.erke@samediggi.no

Tellefovne411 64 145

Reakadamme08.09.1962

Barkoe: Museumsleder

Aarebi saemiedigkieboelhkh:
1997-2001 (sæjjasadtje)
2017-2021

 

Elisabeth Erke Árvu/Sametinget