Sïjsebïeljelimmie veeljemelåhkose

Juktie maehtedh saemiedigkieveeljemisnie steemmadidh tjoerh registreradamme årrodh Saemiedigkien veeljemelåhkosne. 

Sïjsebïeljelimmie gaskeviermien baaktoe

 Juktie maehtedh jïjtjemdh sïjse tjaeledh gaskeviermien baaktoe  tjoerh tjaangedh ID-portaaline/MinID

Sïjsebïeljelimmie veeljemelåhkose

Gaajhkesh mah bæjhkoehtieh dah jïjtjemse utnieh goh saemie, jïh

a)  saemien hïejmegïeline utnieh, jallh
b) utnieh jallh åtneme eejhtegem, aahka  aajjam jallh maadteraahka maadteraajjam saemiengïeline goh hïejmegïele, jallh
c) leah maana aktede almetjistie mij almetjelåhkosne tjåådtje jallh tjåådtjeme maahta krïevedh satne veeljemelåhkoen sïjse tjaalasåvva.

Gaajhkh saemieh Nöörjeste mah bijjelen 18 jaepieh jallh 18 jaepieh illieh veeljemejaepien, reaktam utnieh jïjtjemse veeljemelåhkoen sïjse tjaeledh. Saemieh mah lea staateårrojh jeatjah noerhtelaantine maehtieh veeljemelåhkoen sïjse tjaeledh dastegh dah ruffien 30. b. veeljemejaepien leah tjaalasovveme almetjeregisterisnie goh årrojh Nöörjesne.

Saemieh mah eah leah aktede noerhtelaanteste, maehtieh jïjtjemse veeljemelåhkoen sïjse tjaeledh dastegh dah leah almetjeregisterisnie tjåådtjeme goh årrojh Nöörjesne doh golme minngemes jaepieh veeljemebiejjien åvtelen.

Sïjsebïeljelimie paehperegoeren baaktoe

Veedtjh pdf-goerem vuelielisnie, dievhtieh dam jïh seedth dam deavhteme goerem dov vuelietjaaleginie Saemiedægkan.

Sïjsebïeljelimmiegoere åarjelsaemien-nöörjen

Slik behandler Sametinget innføringer i Sametingets valgmanntall 

Det er Sametingets administrasjon som behandler begjæringer om innføring i Sametingets valgmanntall, og det skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.

For best mulig saksbehandling, så anmoder Sametinget at personer som avgir erklæring legger ved tilstrekkelige opplysninger og eventuell dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt. Ved mangelfulle opplysninger vil Sametinget sende brev til vedkommende med anmodning om flere opplysninger.

Du kan søke opplysninger om samisk som hjemmespråk i folkeregisteret, kirkebøker, slektsbøker eller bygdebøker. Det er også mulig å søke i digitale arkiv som finnes på internett.

Her kan det foretas søk på Digitalarkivet

Her kan du søke i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910 - Registreringssentral for historiske data

Dersom du har samiske forfedre fra andre land enn Norge, kan du ta kontakt med de respektive landenes statsarkiv.

Sametinget kontrollerer opplysningene, og dersom begjæringen blir godkjent vil du få brev om det. Sametinget beregner for tiden en saksbehandlingstid på omtrent tre måneder.

Frist for innføring

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Sistiebïeljelimmie Saemiedigkien veeljemelåhkoste

Utmelding av Sametingets valgmanntall 

Klage på avslag

Dersom du har fått avslag på din begjæring om innføring i Sametingets valgmanntall, så har du adgang til å klage på avslaget. Klage sendes skriftlig innen 3 uker til samediggi@samediggi.no eller pr. post til:

Sámediggi - Sametinget
Postboks 3
9735 Kárášjohka

Veiledning

Dersom du har spørsmål eller har behov for veiledning, ta kontakt med Sametinget på tlf. 78 47 40 00.