Veeljeme

Fïerhten njealjeden jaepien saemiedigkieveeljeme Nöörjesne. Gaajhkh saemieh mah leah registreradamme Saemiedigkien veeljemelåhkosne steemmereaktam utnieh.