Veeljemeöörnege jïh veeljemegievlieh

Saemiedigkie lea bijjemes veeljemefaamoe veeljemisnie Saemiedægkan. Datne maahtah meatan årrodh baajnehtidh guktie Saemiedigkie tjåanghkan bïejesåvva viehkine jïjtjemdh veeljemelåhkoen sïjse tjaeledh dov gievlesne.

Valgordningen til Sametinget er basert på prinsippene om forholdsvalg i flermannskretser. Forholdsvalg betyr at representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Både politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valgene.

Ved sametingsvalg er landet delt inn i 7 valgkretser:

  1. Luvliedajven veeljemegievlie/Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets: Kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik i Troms og Finnmark fylke
  2. Ávjovári veeljemegievlie/Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets: kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger i Troms og Finnmark fylke
  3. Noerhtedajven veeljemegievlie/Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets: Kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Troms og Finnmark fylke
  4. Gáisidajven veeljemegievlie/Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets: Kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja, Tranøy og Sørreisa i Troms og Finnmark fylke
  5. Jilliemearoen veeljemegievlie/Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets: Kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms og Finnmark fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke
  6. Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets: Kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke, Trøndelag fylke, kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre- og Romsdal fylke og kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Oppland og Hedmark fylke
  7. Åarjel-Nöörjen veeljemegievlie/Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets: De kommunene i Møre og Romsdal og Hedmark fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oppland og Hedmark og Oslo.

Se oversikt over kommuner og valgkretser (PDF, 370 kB)

Det velges 39 representanter til Sametinget. Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Les mer om Sametingets valgmanntall 1989-2021