Slik stemmer du ved sametingsvalget

Her finner du informasjon om hvordan, hvor og når du kan stemme ved sametingsvalget.

Når er sametingsvalget i 2021?

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2021 er valgdagen mandag 13. september.

Kommunestyret i din kommune kan bestemme at det i kommunen også skal holdes valg søndag 12. september. Dette må du sjekke med din kommune.

Hvordan kan du stemme – forhåndsstemmegivning eller valgting?

Måten du kan stemme på avgjøres av hvor mange som er registrerte i Sametingets valgmanntall i din kommune.

Om du bor i en kommune som har færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall, så kan du bare avgi forhåndsstemme. Valgkortet vil fortelle deg om du må forhåndsstemme og hvor stemmegivningen skal sendes.

Dersom det er over 30 eller flere personer registrert i kommunen, er det også valgting, dvs. at du kan gå i stemmelokalet på valgdagen og avgi din stemme. På valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Kan du stemme?

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

For å kunne stemme må du også være registrert i Sametingets valgmanntall. Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Dersom du har registrert deg i Sametingets valgmanntall innen midnatt 30. juni i valgåret, så har du stemmerett ved valget i 2021.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene før du kan registrere deg inn i Sametingets valgmanntall.

Hvordan kan du registrere deg i Sametingets valgmanntall?

Her finner du elektronisk registreringsskjema: Innmelding i valgmanntallet 

Du må bruke ID-porten ved innlogging. Følg instruksjonene for utfylling.

Du finner også registreringsskjema i papirformat. Skjemaet finner du her: Innmelding i valgmanntallet. Denne fyller du ut og sender til Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Om du sender dette pr. post, må den være hos Sametinget innen midnatt 30. juni i 2021 (såkalt ihendehaverfrist) for at du skal kunne stemme ved valget i 2021. Det holder altså ikke å poststemple registreringsskjemaet den 30.06.21. Du må sende den til oss slik at vi får den før denne datoen.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgdagen, så kan du henvende deg til din kommune og avgi stemme fra og med 1. juli i valgåret og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

Forhåndsstemmegivning

Om du av ulike grunner ikke kan eller ønsker å avgi stemme på valgdagen, så kan du forhåndsstemme.

For de som hører til kommuner som ikke har valgting (dvs. at det også kan avgis stemme på valgdagen), så er det kun anledning til å forhåndsstemme.

For de som bor i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen):

  • 10. august til og med siste fredag før valgdagen

For de som bor i utlandet:

  • 1. juli til og med nestsiste fredag før valgdagen

For de som bor på Svalbard og Jan Mayen:

  • 1. juli til og med siste fredag før valgdagen.
  • For de som er bosatt på Svalbard kan sysselmesteren bestemme at forhåndsstemmegivningen avsluttes på et tidligere tidspunkt. Ta kontakt med sysselmesteren om du er i tvil om stemmegivningsperioden.

Om du er bosatt på Svalbard kan du forhåndsstemme hos sysselmesteren eller den sysselmesteren har oppnevnt som stemmemottaker.

Om du er oppholder deg på Jan Mayen, så vil departementet oppnevne stemmemottaker.

Om du oppholder deg eller er bosatt i utlandet kan du stemme ved en norsk utenriksstasjon.

Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke de nevnte stemmestedene, så kan du avgi stemme ved brevpost. Dersom du skal avgi stemme ved brev, så ta kontakt med Sametinget for å få vite hvordan du gjør dette.

Hvor kan du stemme?

Du kan forhåndsstemme i din egen kommune og du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet, men du må avgi din forhåndsstemme slik at den kommer frem til valgstyret i din kommune innen tirsdag etter valgdagen kl. 17.00.

Din kommune vil annonsere hvor du kan avgi forhåndsstemme. Ta kontakt med din kommune om du er i tvil om hvor forhåndsstemmegivning skjer.

Valgkort

Du som er registrert i valgmanntallet skal motta et valgkort. Dette valgkortet tar du med deg når du avgir din stemme. Det forenkler arbeidet for de som tar imot din stemme og gjør at ting går raskere.

Du kan avgi stemme selv om du har glemt eller mistet valgkortet. Kommunen har mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg eller fylle det ut manuelt.

Du må også ha med gyldig legitimasjon når du skal stemme.

På valgkortet ditt vil det stå informasjon du trenger for å avgi stemme.

Dersom det i din kommune bare er anledning til å forhåndsstemme, så vil dette fremkomme på valgkortet.

Dersom det i din kommune også er anledning til å stemme på valgdagen, så vil det på valgkortet være opplysninger om når og hvor du kan gjøre dette.

Om du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget i posten og du mener at du er registrert i valgmanntallet, ta kontakt med Sametinget.

Hvordan forhåndsstemmer du?

Du må legitimere deg for stemmemottaker. Dersom du ikke har mottatt valgkortet, kan du legitimere deg med f.eks. førerkort eller annen godkjent legitimasjon.

Den som tar imot din stemme skal skrive ut valgkort dersom du ikke har med deg valgkortet (eller ikke har mottatt det).

Valgkortet skal fylles ut slik at det mulig å identifisere deg. Dette gjøres fordi man ikke krysser av i manntallet når du avgir din stemme. Dette gjøres først etterpå. Det er kun dette valgkortet skal brukes til.

Du vil få utdelt en stemmeseddelkonvolutt som er blå.

Når du har identifisert deg, går du til stemmeavlukket, velger den stemmeseddelen du ønsker å avgi stemme til og legger denne i en stemmeseddelkonvolutt som du har fått utdelt. Deretter gir du denne konvolutten til stemmemottaker. Stemmemottakeren legger deretter valgkortet og stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og omslagskonvolutten limes igjen før den legges i en forseglet urne.

Når omslagskonvolutten åpnes, vil de som teller stemmene ta ut valgkortet og krysse av i manntallet. Deretter vil stemmeseddelkonvolutten legges blant andre stemmer uten å bli åpnet.

Stemmegiving på valgting (valgdagen)

På valgdagen kan du bare avgi stemme i din egen kommune. Dersom du avgir stemme på et stemmested utenfor den kommunen du er folkeregistrert i, så vil din stemme bli forkastet.

På valgkortet du mottar vil det fremkomme når og hvor du kan avgi stemme på valgdagen. Noen kommuner har et eget stemmested for sametingsvalget og det er viktig at du avgir din stemme på dette stemmestedet. Noen kommuner har også valgting også søndagen før valgdagen. Dette vil fremkomme på valgkortet du har mottatt. Om du likevel er i tvil, så kontakt kommunen din for mer informasjon.

Hvordan stemmer du på valgdagen?

Henvend deg til stemmemottaker og legitimer deg vha. valgkortet eller annen godkjent legitimasjon dersom stemmemottaker ikke kjenner deg. Stemmemottaker vil sette et kryss i valgmanntallet ved navnet ditt.

Du får utlevert en stemmeseddelkonvolutt som er blå og blir vist til et stemmeavlukke. Du legger selv stemmeseddelen i konvolutten og legger deretter konvolutten ned i urnen.

Stemmeseddelkonvolutten skal ikke stemples slik man gjør med stemmesedler til stortingsvalg.

Hvem kan du stemme på?

Du kan bare stemme på de som stiller liste i din valgkrets eller du kan stemme blankt.