Avslutter prosjektet «Undersøkelse av Sametingets valgmanntall»

Plenumsledelsen i Sametinget har i dag vedtatt å avslutte prosjektet «Undersøkelse av Sametingets valgmanntall». De vil komme tilbake til Sametingets plenum med egen sak som gjelder undersøkelse av Sametingets valgmanntall.

Sametinget ga i fjor Telemarksforsking i oppdrag å undersøke hvorfor personer som er registrert i Sametingets valgmanntall velger å melde seg ut. Undersøkelsen skulle også kartlegge hvorvidt det subjektive kravet og de objektive kravene er oppfylt gjennom en anonym kartlegging blant velgere. Målet med prosjektet var å få frem informasjon som vil være nyttig for Sametinget i det videre arbeidet med valg og valgmanntall.

Prosjektet ble satt i bero på ubestemt tid av plenumsledelsen, grunnet politisk støy. Nordkalottfolket sendte en begjæring om midlertidig forføyning til tingretten, som kom til at begjæringen om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge.

Plenumsledelsen mener de politiske kontroversene rundt undersøkelsen, mediedebatten, stevningen av Sametinget og Nordkalottfolkets oppfordring om boikott av undersøkelsen gjør at man risikerer å få en lav svarprosent og skjev svarfordeling som ikke er representativ, noe som fører til at resultatene vil ha begrenset verdi.

– Vi registrerer at den politiske støyen som prosjektet har medført, ikke ser ut til å avta med det første, heller tvert imot. Siden dette ifølge Telemarksforsking med stor sannsynlighet vil føre til at resultatet i undersøkelsen kun vil ha en begrenset verdi, vurderer vi det slik at vi avslutter prosjektet, sier plenumsleder Tom Sottinen.

Prosjektet har sitt utspring i en flertallsmerknad i sak 056/22 Sametingsvalget- styrking av valgarbeidet.

Plenumsledelsen vurderer det som mer hensiktsmessig å komme tilbake til Sametingets plenum med egen sak som gjelder undersøkelse av Sametingets valgmanntall.

– Det vil etter vårt syn sikre en bredere politisk behandling og forankring, sier plenumslederen.