FNs Permanente forum for urfolkssaker 2024

Sametinget deltar som vanlig på den årlige sesjonen til FNs Permanente forum for urfolkssaker som foregår i FN-bygget i New York. Årets sesjon skjer i perioden 15-26 april 2024. Sametingspresident Silje Karine Muotka leder Sametingets delegasjon som vil delta på den første uken av forumets møter og diskusjoner.

Årets spesial tema er «Retten til selvbestemmelse sett i lys av konteksten til FNs erklæring om urfolks rettigheter, og som understreker stemmene til urfolks ungdom».  

FNs erklæring om urfolks rettigheter (2007) bygger på eksisterende grunnleggende menneskerettigheter på det kulturelle, historiske, sosiale og økonomiske området som tilligger urfolks spesielle situasjon. Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig. Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk, og framhever at urfolk må kunne delta i alle saker som angår dem.

Artikkel 3 og 4 i erklæringen sier at urfolk har rett til selvbestemmelse. I kraft av denne rett bestemmer urfolk fritt sin politiske stilling og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. Urfolk har, i utøvelsen av sin rett til selvbestemmelse, rett til autonomi eller selvstyre i saker som angår deres indre og lokale anliggender, samt til ordninger for finansiering av sine autonome funksjoner.

Sametinget vil prioritere å ta ordet under agendapunkt 3, som omhandler spesial temaet om urfolks rett til selvbestemmelse. Sametinget, som et representativt organ for det samiske folk, et urfolk, har en spesiell rolle når retten til selvbestemmelse som et folk skal utøves. Videre kan vi vise til erfaringer fra Sametingets arbeidsområde og myndighet, sametingsvalget, og forvaltning av bevilgninger til samiske formål.

Videre vil Sametinget vurdere å delta i de tematiske diskusjonene på agendapunkt 5 (g og f) om finansiering av urfolks arbeid og deltakelse knyttet til utviklingssamarbeid, klimaendringer og naturmangfold. Samt urfolks plattformer som er etablert i regi av FN på klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. De andre sametingene vil også delta på Forumet, og som vanlig vil innlegg som sametingene holder koordineres i Samisk Parlamentarisk råd, som ledes av Sametinget i Finland.

I forumets sete for arktiske urfolk, den arktiske sosiokulturelle urfolksregionen, sitter Ms. Aluki Kotierk (Canada) i perioden 2023-2025. Hun er en Inuk politiker fra Iqaluit, Nunavut. Sammen med rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen er Aluki Kotierk også med i styret til FNs tiår for urfolkspråk (IDIL) 2022-2032. Sametinget samarbeider med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om et side-arrangement i New York om urfolkspråk og teknologi. Sametinget planlegger også et side-arrangement om matsikkerhet med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Sametingets delegasjon består av president Silje Karine Muotka, plenumsleder Tom Sottinen, rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen, politisk rådgiver Sandra Márjá West, leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) Elle Rávdná Näkkäläjärvi, og seksjonssjef Jon Petter Gintal.

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)