Høring - Forskrift om bruk av det samiske flagget

Sametinget tar sikte på å endre Forskrift om bruk av det samiske flagget. Høringsfrist er 29. april 2024.

Det samiske flagget ble vedtatt av den 13. nordiske samekonferanse i 1986. Det samiske flagget, sameflagget, er et felles, internasjonalt symbol for alle samer. I medhold av samenes rett til selvbestemmelse, og med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) fastsatte Sametinget i 2004 forskrifter om bruk av det samiske flagget.  

Sametinget tar sikte på å endre Forskrift om bruk av det samiske flagget. Forslaget omfatter blant annet plassering av flagget på offisielle samiske flaggdager, størrelsen på flagget, samt flagging på skip og båter.

Denne saken er ute på høring. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.  

Høringsfrist: 29. april 2024

Høringssvar sendes Sametinget på epost: samediggi@samediggi.no

Du kan også sende oss ditt høringssvar via post:
Sámediggi - Sametinget
Postboks 3 
9735 Kárášjohka/Karasjok

Les høringsnotatet som danner grunnlag for eventuelle innspill til høringen (PDF, 149 kB)