Kulturhistorisk landskap i samiske områder i Nordland ute på høring

Riksantikvaren har sendt på høring rapporten Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Nordland. Kulturmiljø og landskap er resultat av areal- og ressursbruk over lang tid. Rapporten er en oversikt og et kunnskapsgrunnlag som kommuner, fylke, Sametinget og andre private og offentlige aktører kan benytte i forbindelse med arealplanlegging og samfunnsutvikling.

Nordland fylkeskommune og Sametinget har foreslått områder og utarbeidet beskrivelser. Riksantikvaren har arbeidet videre med forslaget og står ansvarlig for utvalget som nå sendes på høring.

Statusen som nasjonalt interessant område skal ikke stoppe utvikling, men medvirke til god og bærekraftig forvaltning, Et område som får en slik status er ikke en del av en formell verneplan og arealene blir ikke fredet. Høringsforslaget omfatter 16 områder i 17 kommuner.

Rapporten er sendt ut til en rekke høringsinstanser og høringsfrist er satt til 15. april 2024.

Se høringsforslaget her hos Riksantikvaren.