Presidentens tale til FNs internasjonale urfolksdag 2022

Presidentens tale til FNs internasjonale urfolksdag 2022

Máret Inger A. Anti/Sametinget Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til FNs internasjonale urfolksdag, som markeres 9. august. (Talen er på norsk, nordsamisk og engelsk.) 

Først og fremst vil jeg gratulere oss alle med dagen i dag.

I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Dette er en dag der vi skal sette søkelys på alle verdens urfolk og hvor respekt og solidaritet overfor verdens urfolk og våre rettigheter skal stå i sentrum.

Mange urfolk lever under svært vanskelige forhold og er spesielt hardt rammet av tiltak og prosesser som vanskeliggjør mulighetene til å kunne leve og utvikle oss innenfor rammen av de rettighetene som er vedtatt gjennom FNs erklæring om urfolks rettigheter.

I dag har jeg valgt å trekke fram våre bidrag og utfordringer knyttet opp mot klima og matsystemer. Klimaendringer rammer oss urfolk særlig hardt og det henger tett sammen med forvaltning og utnyttelse av naturressurser.

Det internasjonale naturpanels rapport fra 2019 viser at det biologiske mangfold er best ivaretatt i urfolksområder. Dette er ikke tilfeldig. Vi lever, og har levd, i nær tilknytning og avhengighet til de naturressursene som omgir oss.

Derfor er det viktig at vi urfolk forvalter våre naturressurser, slik at vi kan sikre grunnlaget for fiske, jakt, fangst, sanking og beitenæringer.

Også i Norge har vi ferske eksempler på at statens forvalting er feilslått. Mange har i sommer opplevd at de ikke kan fiske laks, slik de alltid har gjort. For å forbedre matsikkerheten mener vi at vi må ha en større rolle i forvaltningen av ressursene og et trygt rettsgrunnlag.

Ingen andre enn vi som lever nær ressursene har større kunnskap og interesse av å forvalte ressursene på en bærekraftig måte som sikrer at ressursene også er det for de som kommer etter oss.

Derfor er jeg glad for at FN gjennom verdens matvareorganisasjon, FAO, nå har rettet oppmerksomheten også til matsystemer i urfolkskområdene i Arktis. Dette er et arbeid som vi i Sametinget ønsker å bidra i. 

Verdiene og kunnskapen som vi urfolk besitter kan bidra til løsninger som ikke bare forbedrer situasjonen for urfolk, men også for andre.

Gratulerer med verdens urfolksdag!