– Rapporten viser at vi på mange måter har lykkes med fagfornyelsen

Samisk høgskole har publisert første delrapport av et forskningsprosjekt som skal evaluere det samiske innholdet i de nye læreplanene. Rapporten viser at de nye nasjonale læreplanene har mer detaljert innhold om samiske emner, og flere kompetansemål man kan knytte til samiske emner.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) mener funnene i rapporten er interessante.

– Rapporten viser at vi på mange måter har lykkes med fagfornyelsen. Alle elever over hele landet skal lære om samiske temaer i flere ulike fag. Dette er spesielt viktig når Sannhets- og forsoningskommisjonen har vist at allmennkunnskap om samer og nasjonale minoriteter i Norge er svært lavt, sier Mikkelsen.

Første delrapport undersøker fagfornyelsens intensjoner om å ivareta samiske perspektiver i læreplanverket og hvordan disse gjenspeiles i prosessen og i det ferdige læreplanverket. Rapporten viser at de nye nasjonale læreplanene, som ble iverksatt høsten 2020, har mer detaljert innhold om samiske emner, og flere kompetansemål man kan knytte til samiske emner, men at det er færre kompetansemål der samisk innhold nevnes eksplisitt. Mer åpne kompetansemål var en viktig intensjon med fagfornyelsen.

Trenger mer kompetanse om samiske forhold

Tidligere læreplanevalueringer viser at skolene og lærere som følger de nasjonale læreplanene trenger mer kompetanse om samiske forhold for å inkludere samisk tema og innhold, og at lærerne i stor grad bruker læremidler som utgangspunkt for undervisningen. Forskerne mener at dette stiller større krav til lærerens kunnskap om samiske forhold og kan føre til færre samiske temaer i opplæringen.

– Sametinget har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utviklet støtteressurser til arbeidet med samisk innhold i skolen. Samtidig må skoleeier gi lærerne mulighet til å øke sin kompetanse på samiske tema slik at læreplanens kompetansemål kan oppnås. I tillegg er dette også en spennende utfordring til de store forlagene om å øke både mengden samisk innhold i læremidler og sørge for at innholdet holder høy kvalitet, sier Mikkelsen.

To delrapporter til

Den neste delrapporten fra prosjektet som undersøker de nye læreplanene i den samiske skolen, kommer sommeren 2024. Den skal undersøke samiske læreres erfaringer fra undervisning av samiske elever, det samiske språkets posisjon og hvordan lærere vurderer samiske elevers språksituasjon.

For de samiske skolene kan større frihet åpne opp for lokale tilpasninger og gi en fleksibilitet som styrker det samiske innholdet i opplæringen. Dette er temaer som vil bli undersøkt i delrapport 3, som er planlagt å publiseres februar 2025.

Sametinget vil følge opp rapporten.

– Det danner et godt grunnlag for det videre arbeid når de to siste delrapportene foreligger, sier Mikkelsen.

Les rapporten Evaluering av fagfornyelsen samisk Intensjoner, prosesser og forståelser i et urfolksperspektiv