Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark behandles på nytt i Sametingets plenum

Sametingsrådet fremmer nå på nytt sitt forslag til reviderte retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark i Finnmark overfor Sametinget.

Etter Finnmarksloven paragraf 4 har Sametinget myndighet til å fastsette retningslinjer for hvordan Finnmarkseiendommen og offentlige myndigheter skal bedømme hvilke virkninger beslutninger om endret bruk av utmark vil ha for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

De reviderte retningslinjene som Sametingets plenum vedtok i desember 2020 består av selve retningslinjene med syv paragrafer, samt utfyllende kommentarer til bestemmelsene. Retningslinjene skal ifølge Finnmarksloven godkjennes av departementet. Departementet godkjente ikke retningslinjene. Retningslinjene er derfor revidert på nytt nå.

– Det forslaget som sametingsrådet nå fremmer overfor Sametinget, bærer preg av kompromiss. Vi har forsøkt å ta hensyn til departementets tilbakemeldinger, og gjennom gjensidig dialog med departementet kommet frem til et nytt forslag som nå fremmes til politisk behandling, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Derfor er for eksempel hele kommentardelen utelatt i dette nye forslaget, slik at det er bare retningslinjene i seg selv som skal godkjennes av Sametingets plenum, og etter plenumsvedtak også departementet.

Sametingsrådet har også til en viss grad tatt hensyn til departementets merknader om ordlyden i selve retningslinjene, og det er gjort språklige justeringer her slik at det ikke skal være tvil om hva som kommer frem av annen lovgivning. Til gjengjeld er forslaget til nye retningslinjer blitt noe mer ordrikt. Etter forslag fra departementet er det også tatt inn henvisninger til det nye konsultasjonskapittelet i sameloven. Retningslinjenes ordlyd er på enkelte punkt justert slik at innholdet i Fosen-dommen, som ble avsagt etter forrige plenumsbehandling, gjenspeiles tydelig i retningslinjene.

Saken behandles av Sametingets plenum torsdag 8. juni.

Les saksfremlegg til sak 026/23 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark