Seammavyörtegs healsoedïenesjh saemien årroejidie

Saemiedigkieraerie lea 400 000 kråvnah dåårjeme prosjektese Samisk helseteam, saemien healsoetjïertese. Prosjekten ulmie lea seammavyörtegs healsoedïenesji åvteste barkedh saemien årroejidie.

 Åarjelsaemien healsoeviermie mij daelie prosjektem saemien healsoetjïertem aalka. Åarjelsaemien healsoeviermie lea viermie saemien healsoebarkijigujmie åarjelsaemien dajvesne. Viermie tseegkesovvi goevten 2019 jïh 2019 – 20202 åvteprosjektem saemien healsoetjïertese tjirrehtamme. Åarjelsaemien healsoeviermien åejvieulmie lea seammavyörtegs healsoedïenesji åvteste barkedh saemien årroejidie daajroebievnemen, prosjektebarkoen, dotkemen jïh klinihkeles barkoen tjirrh.

- Joekoen daerpies healsoedïenesjh saemien årroejidie organiseeredh, åvtelen maehtebe jiehtedh mijjen leah seammavyörtegs dïenesjh, saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk) jeahta. Barkoe mïrrestalleminie tjuara gelline daltesinie dorjesovvedh, jïh gellie prosessh joe juhtieminie. Saemiedigkieraerie veanhta prosjekte mij daelie dåarjoem åådtje, maahta hijven lissiehtassine årrodh byögkeles dïenesjidie.

Åarjelsaemien healsoeviermesne healsoebarkijh mej gamte dååjrehtimmie healsoesuerkeste, jïh mej maahtoe saemien healsoegyhtjelassi bïjre.

- Dah mah leah meatan prosjektesne Saemien healsoetjïerte leah saemien healsoebarkijh mah ovmessie institusjovnine berkieh, politihkeles raeriestæjja Maja Kristine Jåma soptseste. Viermie sæjhta lissiehtamme daajroem vedtedh saemien healsoen bïjre tjïeltine jïh healsoegïehtelimmine. Dïhte mij lea gieltege daejnie prosjektine lea ij leah ajve tjïelth jïh healsoegïehtelimmieh mah bööresuvvieh meatan årrodh, men aaj båatsoesïjth åarjelsaemien dajvesne. Daate sæjhta aktem eevre sjïere dimensjovnem vedtedh prosjektese, gusnie utnijh healsoedïenesjijstie dajvesne joekoenlaakan gorresuvvieh, Jåma minngemes jeahta.

Saemiedigkie, Healsoe Gaske, Rørosen tjïelte jïh Åarjelsaemien healsoeviermie ektesne beetnehdåarjoem vedtieh Saemien healsoetjïertese.

Dåarjoe vadtasåvva dåarjoeöörnegistie Dåarjoe healsoe- jïh sosijaaleprosjektide prijoriteeten nuelesne Prosjekth mah gïeleldh jïh kulturelle sjïehtedamme healsoe- jïh hoksedïenesjasse sjïehteledtieh.

 

Jis gyhtjelassh jallh gihtjehtimmie, gaskesadth saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk), +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no jallh politihkeles raeriestæjja Maja Kristine Jåma +47 472 42 366, maja.kristine.jåma@samediggi.no