Språkombud og språksentre og hjertespråket i forslag til budsjett

Synliggjøring av samisk språk er et viktig satsingsområde for Sametingsrådet i budsjettforslag for 2021. Et slikt fokus er med på å løfte de samiske språkene og skape engasjement rundt omkring i Sápmi. Budsjettforslaget skal behandles i Sametingets plenum i desember.

Samisk språkutvalg la i 2016 frem utredningen NOU 2016: 18 - Hjertespråket, og Sametingets plenum vedtok i desember 2018 en helhetlig strategi for de samiske språkene Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten – Språkløftet. Sametingsrådet har i 2021 valgt å satse på tiltak som er knyttet til dette på flere samfunnsområder i sitt forslag til budsjett for 2021.

– Synliggjøring av språk er symbol på tilhørighet, tilstedeværelse og anerkjennelse. Derfor satser Sametingsrådet i årets budsjett på tiltak som skal bidra til dette, og vi fortsetter satsningen i tråd med Hjertespråket og giellalåpptim, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Språksentre

Det er tilsammen 16 samiske språksentre som får direktetilskudd fra Sametinget. Fra 2021 er det også to nye språksentre som får fast tilskudd fra Sametinget. Det er Kvænangen språksenter i Kvænangen kommune og Samisk hus  i Oslo

– De samiske språksentrene innehar språkfaglig kompetanse og er lokale språkbærere. Sentrene er viktige samarbeidsaktører for oss i arbeidet med å løfte og synliggjøre de samisk språkene, forteller Mikkelsen.. Vi har i tillegg styrket alle språksentrene slik at de kan bidra med gjennomføringen av Språkuka i 2021 med til sammen 800 000 kroner, sier Mikkelsen.

De samiske språksentrene Gielearenie, Gïelem nastedh og Aajege gis i tillegg en ettårig økning på 150 000 kroner hver i forbindelse med å arbeide med dokumentering og innsamling av samiske stedsnavn i sørsamisk område.

Samisk språkombud

Sametingsrådet har også satt av 650 000 kroner til arbeidet med oppfølging av tiltak og lovarbeid i oppfølgingen av  NOU 2016: 18 – Hjertespråket.

– Vi er særlig opptatt av klageretten, tilsyn med samelovens språkregler og opprettelse av samisk språkombud, sier sametingsråd Mikkelsen, og vi ser at det vil være behov for å utrede økonomiske og administrative konsekvenser for disse tiltakene. Derfor har vi satt av midler til å foreta slike utredninger, avslutter Mikkelsen.

Sametingets budsjett 2021 - sametingsrådets forslag til innstilling (PDF, 2 MB)

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)
+47 917 42 161
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no.