Underskrevet samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF

Sametingspresident Silje Karine Muotka har i dag underskrevet en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF, ved styreleder Odd Inge Mjøen.

– Sametinget er glad for at vi nå har skrevet under en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF.

En samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF skal være et bidrag i arbeidet for å gi den samiske befolkningen i Midt-Norge et tilbud om likeverdige spesialisthelsetjenester. Likeverdige spesialisthelsetjenester forutsetter at tjenestetilbudet er tilpasset pasientens språklige og kulturelle bakgrunn.

– Samarbeidsavtalen er med på å bedre legge til rette for ivaretakelse av den samiske befolkningens rett til likeverdige helsetjenester og sikre at tjenesten er tilrettelagt for samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn, sier sametingspresidenten.

Helsetjenester til samiske pasienter kan ikke være avhengige av enkeltindividers kunnskap og forståelse og derfor har helseforetakene et særskilt ansvar for tjenestene. Helse Midt-Norge RHF har et stort ansvar for å utvikle spesialisthelsetjenester til samiske pasienter i hele Midt-Norge. 

– Med samarbeidsavtalen har vi fått formalisert dette i mye større grad, og det er veldig bra for alle parter. Jeg tror at samarbeidsavtalen vil være et godt verktøy når man skal ivareta dette ansvaret, sier sametingspresidenten.

Avtalen skal også bidra til at avtalepartene i forkant holder hverandre gjensidig orientert om prosesser og saker av betydning som de arbeider med.

I dag skal det også være et møte mellom Sametinget og Helse Midt-Norge RHF, hvor tema er videre oppfølging av samarbeidsavtalen og aktuelle saker.

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Midt-Norge RHF (PDF, 289 kB) (underskrevet og scannet versjon)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Helse Midt-Norge RHF (PDF, 107 kB)