Vuesiehtimmieh Saemiedigkesne giesien 2024

Saemiedigkie vuesiehtimmieh faalehte govhth biejjieladtje aarkebiejjiej giesieboelhken, mij vaasa ruffien 24.b. raejeste mïetsken 16.b. 2024 raajan. Lissine gåarede digitaale vuesiehtimmiem saemiedigkiegåeteste åadtjodh, appen jallh videjoven tjïrrh.

Vuesiehtimmietïjjh 24.06-16.08.24

  • Ts. 08.30
  • Ts. 09.30
  • Ts. 10.30
  • Ts. 12.30
  • Ts. 13.30
  • Ts. 14.30

Vuesiehtimmieh måantan raejeste bearjadahken raajan fïerhten våhkoen. Gaavnedimmiesijjie lea resepsjovnesne, jïh ij leah daerpies åvtelhbodti bïeljelidh jis sïjhth meatan årrodh. Vuesiehtimmiegïele lea nöörjen, saemien jïh englaanten gïele. Fïerhte vuesiehtimmie vaasa ovrehte 30 minudth.

Tjaalege Saemiedigkien bïjre (PDF, 3 MB)

Vuesiehtimmie appen tjïrrh

Guessieh Saemiedægkan maehtieh aaj tjoejevuesiehtimmien åadtjodh dovne nöörjen jïh englaanten gielesne appen tjïrrh man nomme Voice of Norway (VON) jïjtsh mobijlesne. Dïenesje namhtah jïh gaajhkesidie gååvnese, jïh dam maahta dissie-gåessie jïh ihkebe gogkoe nuhtjedh.

Appen tjïrrh  maahta gaskem jeatjah vielie govledh fåantoen bïjre man åvteste Saemiedigkie tseegkesovvi, Saemiedigkien råållan bïjre dovne nasjonaale jïh gaskenasjonaale, jïh bïevnesh dan sjïere arkitektuvren jïh tjeahpoen bïjre mij lea Saemiedigkesne. Saemien histovrije jïh kultuvre aaj soptsesuvvieh jïh goltelæjjah åadtjoeh Saemiedigkien tjaebpies joejkem govledh.

Guessieh Kárášjohkesne maehtieh Saemiedigkien laajroem veedtjedh, jïh appe sæjhta jïjtsistie dejtie joekehts soptsesidie spïeledh gosse Saemiedigkien ålkolen svæhtja. Faalenasse lea nöörjen jïh englaanten gïelesne.

Naemhtie darjoeh: 

Veedtjh appem Voice of Norway dov mobijletellefovnese App Storesne jallh Google Playesne. Maahta aaj appem gaavnedh QR-kodan tjïrrh Saemiedigkien ålkoeoksesne.

Ohtsh Saemiedigkiem jïh veedtjh laajroem. Gosse laajroem veedtjeme maahtah mobijlenedtem jamhkelidh jïh sijjide jïjtsistie åadtjodh gosse eatnamisnie gåetien bïjre svïhtjh. Jis sïjhth guhkelesmaajeste goltelidh, veedtjh appem jïh ohtsh Saemiedigkiem. Diedtieh dan mænngan dejtie joekehts sijjide laajrosne.

Vuesiehtimmie videjoven tjïrrh

Deejrih Saemiedigkie aaj digitaale vuesiehtimmiem saemiedigkiegåeteste faalehte?

Vuartesjh digitaale vuesiehtimmiem saemiedigkiegåeteste Saemiedigkien YouTube-kanaalesne  - eenglaantegïelen teekstine

Vuartesjh digitaale vuesiehtimmiem saemiedigkiegåeteste Saemiedigkien YouTube-kanaalesne – nöörjen teekstine

Guessiesijjie

Ávjovárgeaidnu 50, Karasjok

Dov gyhtjelassh?

Gaskesadth Saemiedigkiem: