Lohkama birra - loga ovttas

Jitnositlohkan mánáide dan rájes go leat unnit buorida máná sátneriggodaga hirbmosit.

Mánná šaddá eanet oadjebassan geavahit sámegiela. Dutkan čájeha ahte dat vuosttaš jagit máná eallimis bidjet vuođu oahppamii ja sosiála ovdáneapmái. Positiiva vásáhusat girjjiiguin ja lohkamiin mielddisbuktet buriid eavttuid maŋit áigái lohkan- ja čállinoahpahussii. Rávisolbmot sáhttet šaddat buorren ovdagovvan lohkamis.

Mađi stuorát mearkkašupmi girjjiin lea mánáid eallimii dan rájes go leat unnit, dađi buorebut leat sii ráhkkanan lohkamii go álget skuvlii. 

10 buori ákka lohkat mánnái: 

 • Lea jaskat ja liekkus go muhtin lohká dutnje!
 • Go mii lohkat, de mii buoridit máná sátneriggodaga ja giellaipmárdusa 
 • Oažžubeahte oktasaš vásáhusa
 • Šaddá eanet man birra ságastallá
 • Giella buorrána
 • Mánná oahppá guldalit
 • Máná ipmárdus eará olbmuide ja eallinvugiide buorrána 
 • Mánná oažžu buoret iešipmárdusa go dovdá iežas ja earáid girjjiin
 • Jitnositlohkan nanne máná miellagovahallama, dovdduid, stoahkama ja nieguid 
 • Diehtu nannejuvvo - mánná oahppá eanet

Loga mánnái dávjá, áinnas juohke beaivvi!

Dan rájes go mánát leat oalle unnit, de sáhtát mánáin váldit lohkanbottožiid.

Ráhkislaš ja oadjebas gaskavuođaid bokte váikkuhat dasa ahte máná giellačehppodat nannejuvvo buriin vugiin. 

Álgge árrat!

Gávnna girjjiid mat leat heivehuvvon máná ahkái. Girjerádjosis gávnnat girjjiid iešguđet ahkejoavkkuide. Muhtin girjjit bohtet šaddat jiellatgirjin, ja mánná dáhttu du lohkat dán girjji ođđasit ovttatládje. Divtte girjjiid leat máná olamuttos.

Lohkanrávvagat

 • Jáddat musihka, TV ja bija eret telefuvnna (nu ahte ii gullo) 
 • Váldde máná sallii 
 • Čuovo mielde movt lea máná fuomášupmi ja beroštupmi. Lohkanbottožat sáhttet leat oanehaččat. Geavat iežat jiena loktet beroštumi.
 • Lea dehálaš ahte maiddái don vuoiŋŋastat ja naffát. 
 • Lohkan lea dovddavásihus, divtte máná duohtadit girjji ja oahpásnuvvat dainna. 
 • Geahčči ovttas govaid ja ságastalli daid birra. Teaksta veahkeha du. 
 • Buorre ráva sáhttá leat lohkat maŋŋel go mánná lea borran, ja lea gallás ja duhtavaš. 
 • Fátmmas bearraša ja eará lagasoktavuođaid. Oappát/vieljat ja áhkut/ádját sáhttet maid lohkat jitnosid mánnái.
 • Dađistaga čájeha mánná vuordámušaid ja háliidišgoahtá lohkanbottoža. 

Fátmmas bearraša!

Movttiidahte stuorát oappáid/vieljaid, áhkuid/ádjáid ja eará rávisolbmuid lohkat mánnái. Dát lea buorre vuohki nannet oktiigullevašvuođadovddu. Dát mielddisbuktá lohkanovdagovaid ja čájeha ahte maiddái dutnje ja eará rávisolbmuide lea somá lohkat.