Metállaohcan

Metálladetektorin ohcan lea lobálaš doaibma, muhto dattetge lea hui deaŧalaš ahte čuovvu njuolggadusaid ja geatnegasvuođaid kulturmuittuid ektui. 

«Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.»

Lov om kulturminner, §3 første ledd.

«Det (…) gjelder samiske kulturminner (…) fra år 1917 eller eldre.»

Lov om kulturminner, §4 andre ledd.

Erenoamážit lea deaŧalaš leat várrugas go manná meahccái ja guovlluide gos eana ii leat muosehuhttojuvvon. Jos eahpidat ahte guovllus lea vejolaš ráfáidahttojuvvon kulturmuitu, de galggat váldit oktavuođa kulturmuitoeiseválddiiguin, it ge álgit metállain ohcat. 

Riikaantikvára neahttasiidduin Riksantikvarens nettsider gávnnat dieđuid dan birra maid don galggat dahkat go gávnnat dávviriid: 

Riksantikvarens veileder for private metallsøk