Learoesoejkesjh mejtie Saemiedigkie vihteste

Daesnie bijjieguvviem learoesoejkesji bijjeli gaavnh mejtie Saemiedigkie vihteste.

Saemien learoesoejkesjh studijeryöjreden ööhpehtimmieprogrammese

Saemien learoesoejkesjh studijeryöjreden ööhpehtimmieprogrammese
Ööhpehtimmieprogramme Faage Tæjmoetaale
Ööhpehtimmieprogramme studijespesialiseereme. Programmesuerkie: Musihke, daanhtsoe jïh draama Learoesoejkesje - Saemien musihke jïh scene – veeljemeprogrammefaage programmesuerkesne MDD (Learoesoejkesjekoda: MUS09-02) Jåa1 - 140 tæjmoeh
Ööhpehtimmieprogramme studijespesialiseereme. Programmesuerkie: Tjeahpoe, hammoedimmie jïh arkitektuvre Learoesoejkesje - Saemien visuelle kultuvre – veeljemeprogrammefaage programmesuerkesne KDA (Learoesoejkesjekoda: KDA07-02) Jåa2 – 140 tæjmoeh
Ööhpehtimmieprogramme studijespesialiseereme Programmesuerkie: Gïele, seabradahkefaage jïh ekonomije Learoesoejkesje – Saemien histovrije jïh seabradahke – veeljemeprogrammefaage programmesuerkesne SHS (Learoesoejkesjekoda: SHS1-03) Jåa2 – 140 tæjmoeh Jåa3 – 140 tæjmoeh

Learoesoejkesje - saemien musihke jïh scene (PDF, 177 kB)

Learoesoejkesje saemien visuelle kultuvresne (PDF, 154 kB)

Learoesoejkesje saemien histovrijisnie jïh seabradahkesne (PDF, 187 kB)

Saemien learoesoejkesjh barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammese

Saemien learoesoejkesjh barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammese
Ööhpehtimmieprogramme Faage
Ööhpehtimmieprogramme Eatnemeåtnoe Båatsoe – learoesoejkesje Jåa2 ektieprogrammefaagesne Båatsoe (Learoesoejkesjekoda REI02-03)
Ööhpehtimmieprogramme Vætnoe, hammoedimmie jïh dorjeseevtiedimmie Learoesoejkesje ektieprogrammefaagesne Vætnoe, hammoedimmie jïh dorjeseevtiedimmie jåa2 (Learoesoejkesjekoda DDU02-03)

Learoesoejkesje jåa2 båatsoe (PDF, 140 kB)

Læreplan i reindriftsfaget Vg3 opplæring i bedrift (Læreplankode: REI03-02) (PDF, 147 kB)

Learoesoejkesje jåa2 duedtie (PDF, 114 kB)

Læreplan i horn, bein- og metallduodjifaget Vg3 opplæring i bedrift (Læreplankode: HMD03-02) (PDF, 148 kB)

Læreplan i i treduodjifaget Vg3 opplæring i bedrift (Læreplankode: TRD03-02) (PDF, 158 kB)

Læreplan i tekstilduodjifaget Vg3 opplæring i bedrift (Læreplankode: TED03-02) (PDF, 147 kB)

Læreplan i veve- og håndstrikkeduodjifaget Vg3 opplæring i bedrift (Læreplankode: VHD03-02) (PDF, 156 kB)

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 opplæring i bedrift (Læreplankode: SPD03-02) (PDF, 148 kB)