Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

3 Visjon

Saemiedigkien bijjemes stillemen mietie jïh mijjen ektie aarvoej mietie, lea daam visjovnem Saemiedigkien reeremasse tseegkeme:

Ektesne Saepmiem nænnoestibie – Sammen styrker vi Sápmi