Oppfordrer kommuner til å søke om å bli med i forvaltningsområdet for samiske språk

Forvaltningsområdet for samiske språk deles fra nå av inn i tre ulike kommunekategorier med forskjellige forpliktelser og rettigheter. – Jeg vet at flere kommuner har ventet på denne lovendringen, før de søker seg inn i forvaltningsområdet. Jeg håper at flere kommuner følger etter, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

I forvaltningsområdet for samisk språk gir samelovens språkregler rett til å bruke og få svar på samisk språk i kontakt med offentlige organer og til å møte samisk språk i offentlig sammenheng. Stortinget har 30. mai 2023 vedtatt endringer i sameloven, som gjør at samelovens språkregler nå er tilpasset til behovene og språksituasjonen i de ulike kommunene i forvaltningsområdet.

– Det er gledelig at lovendringen er på plass. Nå må kommuner sette i gang søknadsprosess, sier Mikkelsen.

Lovendringen gjør at det nå er tre ulike kommunekategorier innenfor forvaltningsområdet for samiske språk; språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og språkstimuleringskommuner.

Språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner skal ha det høyeste rettighetsnivået, og tilsvarer kommuner som er en del av dagens forvaltningsområde. Språkstimuleringskommuner vil være for kommuner hvor den samiske befolkningen i hovedsak er tilflyttet, og ikke har samme tilknytning til samisk språk.

– Med en differensiering av rettighetene og forskjellige kommunekategorier håper vi at flere kommuner blir en del av språkforvaltningsområdet. Hver ny kommune i forvaltningsområdet for samiske språk vil være med på å bevare og utvikle de samiske språkene. Vi håper også på at dette medfører at vi får med kommuner i skolte-, pite- og umesamisk område også, sier Mikkelsen.

Når kommuner søker seg inn i forvaltningsområdet for samiske språk, må de opplyse om hvilken kategori de ønsker å være i, og dermed kan kommunene i stor grad bestemme selv hvilket språkrettighetsnivå de ønsker å ha. Det vil også være mulig å endre kategori om språksituasjonen i kommunen endrer seg, og man kan dermed gi befolkningen flere rettigheter og tilbud etter hvert.

Les mer om forvaltningsområdet for samiske språk

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Fakta:

Språkutviklingskommuner

Denne kategorien er den kategorien hvor kommuner har de største forpliktelsene. Kommunene vil ha alle forpliktelsene som de har i dag. I tillegg får kommunene et krav om at de også skal bruke samisk internt i den kommunale administrasjonen og i kommunestyret. Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana er foreslått innlemmet i denne kategorien

Befolkningen har:

 • Rett til samtidig muntlig svar på samisk
 • Rett til skriftlig svar på samisk
 • Rett til å bruke samisk (både skriftlig og muntlig) i domstolene og husleietvistutvalget
 • Rett til å bruke samisk muntlig overfor politi og påtalemyndighet
 • Rettigheter til å bruke samisk i kriminalomsorgen
 • Rett til å bli betjent på samisk i offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner
 • Rett til samiskspråklige tjenester fra Den norske kirkes menigheter

Annet:

 • I språkutviklingskommuner skal samisk være likestilt med norsk internt i den
  kommunale administrasjonen og i kommunestyret. (ny – tidligere var dette valgfritt)
 • Kommunen skal drøfte utfordringene for samiske språk i kommunens planstrategi. Kommunen skal sette overordnede mål for å styre samisk språk i kommunen. 

Språkvitaliseringskommuner

I denne kategorien er det ikke rett til samtidig muntlig svar på samisk, i tillegg til at det ikke er noe krav om intern bruk av samisk i kommunen. Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa foreslått i denne kategorien

Befolkningen har:

 • Rett til muntlig svar på samisk (men ikke samtidig dersom ikke mulig)
 • Rett til skriftlig svar på samisk
 • Rett til å bruke samisk (både skriftlig og muntlig) i domstolene og husleietvistutvalget
 • Rett til å bruk samisk muntlig overfor politi og påtalemyndighet
 • Rettigheter til å bruke samisk i kriminalomsorgen
 • Rett til å bli betjent på samisk i offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner
 • Rett til samiskspråklige tjenester fra Den norske kirkes menigheter

Annet:

 • Kommunen kan velge om de vil at samisk være likestilt med norsk internt i den
  kommunale administrasjonen og i kommunestyret)
 • Kommunen skal drøfte utfordringene for samiske språk i kommunens planstrategi. Kommunen skal sette overordnede mål for å styre samisk språk i kommunen.

Språkstimuleringskommuner

Språkstimuleringskommuner skal sørge for et samisk språk- og kulturtilbud til barn, unge og eldre.

Befolkningen har:

 • Rett til å bruke samisk (både skriftlig og muntlig) i domstolene og husleietvistutvalget
 • Rett til å bruk samisk muntlig overfor politi og påtalemyndighet
 • Rett til å bruke samisk muntlig i kriminalomsorgen

Annet:

 • Kommunen skal drøfte utfordringene for samiske språk i kommunens planstrategi. Kommunen skal sette overordnede mål for å styre samisk språk i kommunen.