Tilskudd til Interreg

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23.

Søknadsskjema - Tilskudd til Interreg

Mål for tilskuddsordningen:

  • Økt verdiskaping i Sápmi og økt samarbeid over landegrensene i Sápmi.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Prosjekter innenfor innsatsområdene i Interreg Aurora og som i tillegg bidrar til Sametingets øvrige måloppnåelse.

Hvem kan få tilskudd:

  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som skal søke prosjektmidler fra Interreg Aurora, delområde Sápmi, kan søke Sametinget om medfinansiering.

Så mye kan du få i støtte:

  • Sametinget bidrar bare med støtte til prosjekter innenfor Interreg Aurora – delområde Sápmi. Prosjekter innenfor andre Interreg-program støttes ikke.
  • Sametinget kan bidra med medfinansiering til både mindre forprosjekter og større hovedprosjekter.
  • Sametinget gir bare tilskudd til organisasjoner som står som norske hovedpartnere i en Interreg Aurora-søknad.
  • Sametinget kan bidra med støtte inntil 25% av de norske prosjektkostnadene. Tilskudd begrenses normalt oppad til kr. 200 000, men for prosjekter som bidrar særlig til Sametingets måloppnåelse kan tilskuddet økes opp til kr. 500 000.
  • Sametinget støtter bare de norske kostnadene i Interreg-prosjektet. Svenske og finske partneres kostnader dekkes ikke av Sametingets ordning.
  • Det ytes ikke tilskudd til grunnlagsinvesteringer, kjøretøy, jordbruksredskaper, varekostnader, vedlikehold, driftsbetingede kostnader, sosiale kostnader, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg og redskapshus, kjøp av eiendommer, leasing, rene utskiftinger, brukte maskiner og utstyr, lønnskostnader, grunnutdanning og til tiltak som finansieres over offentlige budsjettposter

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Interreg

Søknadsskjema - Tilskudd til Interreg