Fagkomiteer

Plenum velger følgende tre fagkomiteer: plan- og finanskomiteen, oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen og nærings- og kulturkomiteen.

Fagkomiteene settes sammen av alle sametingsrepresentantene. Det velges en leder og en nestleder til komiteene. Når leder velges fra posisjonen, velges nestleder fra opposisjonen. Når leder velges fra opposisjonen, velges nestleder fra posisjonen.

Fagkomiteene fremmer innstilling til plenum i saker som plenumsledelsen oversender komiteene. I hver sak velger komiteene en saksordfører.

Komitémøtene blir holdt i forkant av plenumsmøtene. 

Se når det er komité- og plenumsmøter i 2023

Last ned bilder av fagkomiteene

I tillegg til fagkomiteene finnes også kontrollutvalget, valgkomiteen og klagenemnd for tilskuddssaker.

Les mer om kontrollutvalget 

Les mer om valgkomiteen

Les mer om klagenemnda for tilskuddssaker