Fagkomiteer

Fagkomiteer

Plenum velger følgende tre fagkomiteer: plan- og finanskomiteen, oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen og nærings- og kulturkomiteen.

Fagkomiteene settes sammen av alle sametingsrepresentantene. Det velges en leder og en nestleder til komiteene. Når leder velges fra posisjonen, velges nestleder fra opposisjonen. Når leder velges fra opposisjonen, velges nestleder fra posisjonen.

Fagkomiteene fremmer innstilling til plenum i saker som plenumsledelsen oversender komiteene. I hver sak velger komiteene en saksordfører.

Komitémøtene blir holdt i forkant av plenumsmøtene. Det avsettes vanligvis fire uker til komité- og plenumsmøter. Komitémøtene avholdes mandag og tirsdag, plenum fra onsdag til fredag.

Komité- og plenumsmøter 2020 og 2021

I tillegg til fagkomiteene finnes også kontrollutvalget, valgkomiteen og klagenemnd for tilskuddssaker.