Saernieh

Sametingsrådet har innvilget til sammen 403 000 kroner i tilskudd til Hans-Magne Hansen i til ny driftsbygning for melkekyr og Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS for bygging av gjestehavnplasser.

Saemiedigkie gaatelassja bievnedh dïhte soejkesjamme upmeje- jïh pijtesaemien gïeleseminaare, mij edtji årrodh skïereden 29. jïh 30.b. 2020 ij öörnesovvh daelie, jïh orre tïjje ij leah bïejesovveme.

Saemiedigkieraerie lea 182 500,- kr dåarjojne vadteme juktie vuesiehtimmiem Gie histovrijem eekie? NTNU Vitenskapsmuseetistie Rørosmuseetese sertedh.

Kronikk av sametingsråd Henrik Olsen (NSR) om prinsipper for Sametingets museumspolitikk.

Sametinget og Samisk kunstnerråd er blitt enige om en ny samarbeidsavtale for perioden 2020-2024. Dette er en videreføring av det formelle samarbeidet mellom partene som har vært på plass siden 2006.  

Saemien gïelevåhkoe 2019 dam hijven barkoem jåarhka, jïh Saemien gïelevåhkose 2020 böörie. Våhkoen 43, lïhkebe nænnoestamme golken 19.-25.b., lea daan jaepien gïelevåhkoe. Våhkoen ulmieh dah saemien gïelh vååjnesasse buektedh jïh voerkesvoetem saemien gïeli bïjre sjugniedidh.     

Klesmerket Laš har mottatt tilskudd fra sametingsrådet til designsamarbeid og koronatiltak. Det er gründer Kajsa Kvermno fra Karasjok som står bak det samiske klesmerket Laš. Navnet Laš/lash spiller på ordet sápmelaš, som betyr samer.

Som en følge av koronapandemien har Sametingsrådet innvilget et tilskudd på kr. 112 000,-  til reiselivsbedriften Arctic Panorama Lodge AS i Skjervøy kommune. Midlene skal gå til omstilling av reiselivsvirksomhet fra et internasjonalt marked til et norsk og skandinavisk marked.

Sametingsrådet mener at dagens organisering av samiske spesialisthelsetjenester ikke oppfyller samers rett til selvbestemmelse, og for å sikre likeverdige tjenester må det utredes en egen organisasjonsmodell som ivaretar denne retten.

The Sámi Parliament maintain the restrictions regarding ordinary tours of the Sami Parliament throughout the year.