Aktuelt

Sametingsrådet har bevilget kroner 1 340 000 til Grom AS i Vaksdal kommune for å utvikle pedagogisk materiell på lulesamisk. Grom AS skal blant annet utvikle en eske med eventyr fra lulesamisk område.

Sametinget har gitt Det norske bibelselskapet støtte på 300 000 kroner for å fortsette arbeidet med å oversette bibelen til lulesamisk.

Saemiedigkieraerie lea njieljie pilovtemaanagïerth veeljeme mah SáMOS-prosjekten tjïrrh edtjieh saemien maanagïerten båetijem aejkiem hammoedidh.  

Sametinget har bevilget 450 000 kroner i tilskudd til å bygge ut driftsbygning til Návet Doallu DA i Tana.

Sametinget har gitt 400 000 kroner i tilskudd til et nytt saltvannsanlegg ved Kløvnes havn i Nesseby.

Som del av arbeidet med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003, arrangerte Sametinget og Kulturrådet en workshop om samisk immateriell kulturarv 13.-15. november 2019. Representanter fra finsk, svensk og norsk side av grensen deltok. Rapporten, som er skrevet av UNESCO-konsulentene Harriet Deacon og Rieks Smeets, er nå klar. De to fasiliterte også workshopen i november 2019.

Saemiedigkie stoerre goerkesem åtna dejtie konsekvenside duedtiesïelth maehtieh dååjredh koronavijrusen gaavhtan.

Seehtememoenehtse lea nænnoestamme gie edtja reeremem stuvredh saemiej nasjonaale almetjeveeljeme parlameentesne Nöörjesne. Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo (NSR) hijven laavenjostose aavode. 

Tromsø kommunestyre skal onsdag 29.04.2020 ta stilling til de omstridte planene for reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø. Sametinget har reist innsigelse på grunn av hensyn til reindrift og en fredet reindriftssamisk sommerboplass som har nasjonal verneverdi. Her kan du lese hele innsigelsen, i tillegg til Sametingets kulturminneredegjørelse.

Sametinget i Karasjok er fra mandag 27. april igjen åpen for publikum, med visse begrensninger av hensyn til koronasituasjonen. Ordinære omvisninger arrangeres foreløpig ikke.