Dåarjoematerijelle-videjovh saemien gïelefaagide

Saemiedigkie dåarjoematerijelle-videjovh bæjhkohte saemien gïelefaagine, mah leah vïedteldihkie faageorrestimmine jïh orre learoesoejkesjigujmie.

Saemien voestesgïeline lea dovne gïelefaage jïh skearkagimmiefaage. Faage edtja jearsoe gïeleutnijh jïh gïelelohkehtæjja hoksedh saemien seabradahkesne. Saemien mubpiengïeline saemien gïeleaavoem våaroeminie åtna. Nænnoes gïelemaallh edtjieh learohken saemien gïelem evtiedidh faagesne..

Aajkoe videjovigujmie lea hijven viehkie jïh skraejrie årrodh saemienlïerehtimmesne, jïh edtja skreejrehtidh guktie maahta dejtie orre learoesoejkesjidie nuhtjedh, dovne saemiengïelesne voestes- jïh mubpiengïeline