Lohkh munnjien! - gïele voestesiereste

Lohkh munnjien! - gïele voestesiereste lea prosjekte mejnie Nöörjen Saemiedigkie lea aalkeme.

Mijjieh sïjhtebe saemien maanah edtjieh dam ellen bööremes aalkovem åadtjodh goh gåarede sijjen gïelem evtiedidh. Gosse eejhtegh, aahka gon aajjah jïh jeatjah geerve almetjh maanese luhkieh dellie dïhte vihkeles våaromem vadta lïeremasse jïh lohkemelastose jïh mænngan lohkeme- jïh tjaelemebievniemasse.

Saemiedigkien gærjagåetie prosjektem evtede siebrine Foreningen !les jïh Saemien lohkemejarngine jïh tjïeltigujmie ektine bïjre jarkan laantesne. Skraejriem prosjektese Lohkh munnjien libie nöörjen Bokstart-prosjekteste åådtjeme, jïh plearoeh prosjektijste mejtie gelline laantine tjïrrehtamme. 

Maanese lohkedh lea vadtese dov maanese jïh skåårveme båetijen aajkan!