Stoerretjåanghkoe golken 11.- 13. b.

Stoerretjåanghkoe aalka dæjstan, golken 11. b. ts. 09.00 jïh orreje duarstan, golken 13. b. 

Vuartesjh aamhteselæstoem jïh programmem

Lohkh munnjien! - gïele voestesiereste 

lea prosjekte mejnie Nöörjen Saemiedigkie lea aalkeme.

Mijjieh sïjhtebe saemien maanah edtjieh dam ellen bööremes aalkovem åadtjodh goh gåarede sijjen gïelem evtiedidh. Gosse eejhtegh, aahka gon aajjah jïh jeatjah geerve almetjh maanese luhkieh dellie dïhte vihkeles våaromem vadta lïeremasse jïh lohkemelastose jïh mænngan lohkeme- jïh tjaelemebievniemasse.

Lohkh vielie Lohkh munnjien! bïjre 

Saernieh