Saemien kultuvremojhtesh jïh eatneme

Kultuvremojhtesh leah gaajhkh gïejh mijjen fysiske byjresisnie mah vuesiehtieh almetjh desnie orreme, daan nuelesne sijjieh mejtie maahta histovrijes heannadimmieh, jaahkoe jallh aerpievuekieh ektiedidh. Saemien kultuvremojhtesh 1917 raejeste jallh båarasåbpoe lea jïjtsistie vaarjelamme jih Saemiedigkeste reeresuvvieh.